سازمان بورس و اوراق بهادار در ١۵ بند تشریحی برای متخلفین نهادهای مالی و فعالان بازار سرمایه مجازات ها و محکومیت های جدیدی را وضع کرده است...

بورس۲۴ : سازمان بورس و اوراق بهادار برای نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه محکومیت ها و مجازات های جدید را به تصویب رسانده است.

در نامه ای که با امضای مدیریت های نظارت بر نهاد های مالی و مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار به تمام نهاد های مالی فعال در بازار سرمایه ابلاغ شده، آمده که در راستای نظارت بر سوابق تخلفاتی اشخاص تحت نظارت و فعالان بازار سرمایه و نیز اعمال محرومیت های تبعی مقرراتی جدید ابلاغ می گردد این محکومیت ها بعضا شامل مجازات های نقدی ، محکومیت به محدودیت یا محرومیت از تمام یا بخشی از فعالیت هاست.