به گزارش بورس٢۴، در حالی نفت و گاز پارسیان بلوک ٧ درصدی پتروشیمی مارون با قیمت پایه هر سهم٣٣٠٠ تومان را عرضه کرده بود معامله این بلوک امروز پس از احراز شرایط قطعیت یافت.