امروز جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم شرکت معدنی املاح ایران با حضور ٨٣ درصد از سهامداران، اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و نماینده سازمان بورس در تهران تشکیل شد.در ابتدای این جلسه محمدرضا درخشنده به عنوان رئیس مجمع و نماینده سهامدار عمده گفت: در طی جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه اعضای هیئت مدیره انتخاب نشدند و این مجمع برگزار شد تا اعضای هیئت مدیره انتخاب شوند...

بورس۲۴ :جایگزین شرکت صبا تامین در میان اعضای هیئت مدیره شرکت معدنی املاح ایران مشخص شد.

امروز جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم شرکت معدنی املاح ایران با حضور 83 درصد از سهامداران، اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و نماینده سازمان بورس در تهران تشکیل شد.در ابتدای این جلسه محمدرضا درخشنده به عنوان رئیس مجمع و نماینده سهامدار عمده گفت: در طی جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه اعضای هیئت مدیره انتخاب نشدند و این مجمع برگزار شد تا اعضای هیئت مدیره انتخاب شوند.

وی ادامه داد: شرکت صبا تامین تمایلی به داشتن کرسی هیئت مدیره نداشت و به همین دلیل این مجمع برگزار شد تا عضو هیئت مدیره انتخاب شود. با انتخاب این عضو باید جایگزینی بر این جایگاه مشخص شود.

وی افزود: اعضای هیئت مدیره انتخابی به این قرارند، سرمایه گذاری صبا تامین، خاک چینی ایران، صنایع کاشی الوند، صنایع مس شهید باهنر و شرکت هامون شمال.درخشنده گفت: شرکت صنایع مس شهید باهنر جایگزین شرکت صبا تامین شده و به جای این شخص حقوقی ادامه فعالیت خواهد داد.

در پایان نیز موضوع مورد تایید واقع شد و سهامداران موافقت خود را اعلام کردند. اعضای هیئت مدیره شاملا شده به تصویب مجمع عمومی عادی نوبت دوم شرکت رسیدند.