آیا این اقبال و رشد پالایشی ها ادامه دار خواهد بود...؟چقدر انتظار تعدیلات دوباره از پالایشی ها درست است؟؟