پاول دوروف، مدیر عامل تلگرام: نوشت: «موبوگرام» ناامن است و من توصیه‌ نمی‌ کنم که از آن استفاده کنید...

بورس۲۴ : پاول دوروف، مدیر عامل تلگرام: نوشت: موبوگرام یک تلگرام قدیمی و نا امن در ایران است. «موبوگرام» ناامن است و من توصیه‌ نمی‌ کنم که از آن استفاده کنید. 

مدیرعامل تلگرام: «موبوگرام» نا امن است