نهم مرداد ماه تاریخ برگزاری مجدد مجمع لسرما تعیین شده است.

به گزارش بورس۲۴ ؛ امروز قرار بود مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 30 اسفند 95 شرکت سرما آفرین برگزار گردد اما به دلیل عدم تایید برخی از وکالتنامه های سهامداران این شرکت توسط نماینده بورس مجمع این شرکت به تنفس خورد.

نجاری مدیر مالی شرکت سرمایه آفرین در این باره به خبرنگار بورس۲۴ گفت: سهامداران عمده این شرکت از برخی از سایر سهامداران اصلی وکالتنامه هایی داشتند که از نظر نماینده بورس مورد تایید قرار نگرفت. زیرا این وکالتنامه ها دارای مشخصات کامل و اثر انگشت نبود و در دفترخانه ای ثبت نشده بود. از این رو با توجه به حد نصاب نرسیدن سهامداران، نماینده بورس صورت جلسه مجمع امروز را امضا نکرد و این جلسه به تنفس خورد.

وی افزود: نهم مرداد ماه تاریخ برگزاری مجدد مجمع لسرما تعیین شده است.