بیشترین زیان را هم شاخص اداره بازارهای مالی با تک سهم شرکت بورس بازدهی منفی ٨.٧ درصدی به همراه داشته اما شاخص کانی های فلزی با سهام معدنی و بازدهی منفی ۵.۶ درصدی ایستاده است.رتبه سوم زیان ده ترین صنایع نیز نصیب شاخص محصولات فلزی با ثبت زیان ۴.۵ درصدی شده است، شاخصی که سهام آذرآب و ماشین سازی اراک را در خود جای داده است...

بورس۲۴ : با گذشت تقریبا دو ماه از سال تقریبا بیشتر صنایع بازدهی مثبت به ثبت رسانده و برخی شاخص ها هم بازدهی قابل توجه 40 درصدی داشته اند. در این بین شاخص کل بورس نیز بازدهی 4 درصدی را به همراه داشته است.

از ابتدای سال جاری تاکنون شاخص صنعت محصولات کاغذی با سهام کاغذ کاوه و کارتن پارس بازدهی سنگین و قابل توجه بیش از 46.2 درصدی داشته و رتبه اول بیشترین سودآوری را به دست آورده است.حال آن که رتبه دوم پربازده ترین صنایع نیز نصیب شاخص صنعت قند و شکر با بازدهی41.3درصدی شده و در نهایت رتبه سوم سودآورترین گروه ها نیز به شاخص صنعت رایانه به دلیل اقبال اخیر بازار به سهام انفورماتیکی تعلق گرفته است.

در رتبه اول بیشترین زیان هم شاخص اداره بازارهای مالی با تک سهم شرکت بورس بازدهی منفی 8.7 درصدی را به همراه داشته اما شاخص کانی های فلزی با سهام معدنی و بازدهی منفی 5.6 درصدی ایستاده است.رتبه سوم زیان ده ترین صنایع نیز نصیب شاخص محصولات فلزی با ثبت زیان 4.5 درصدی شده است، شاخصی که سهام آذرآب و ماشین سازی اراک را در خود جای داده است.

جدول زیر روایتگر وضعیت شاخص 38 صنعت بورسی در دو ماه سپری شده از سال 96 است:

شرح شاخص

شاخص در28اسفند95

شاخص در 27 اردیبهشت 96

درصد تغییر

محصولات فلزی

32731

31266

4.5%

مواد دارویی

9193

9528

3.6%

انبوه سازی

734

779

6.1%

رایانه

8881

12135

36.6%

ماشین آلات

15081

16816

11.5%

فرآورده های نفتی

202982

231193

13.9%

کانی فلزی

13897

13115

5.6%

کانی غیر فلزی

2217

2423

9.3%

غذایی به جز قند

3592

3913

8.9%

ذغال سنگ

1265

1368

8.1%

خودرو

16843

19053

13.1%

قند و شکر

5369

7586

41.3%

حمل و نقل

3826

3920

2.4%

وسایل ارتباطی

2187

2187

0

سایر مالی

2350

2594

10.4%

انتشار و چاپ

143156

188959

32%

محصولات کاغذی

8003

11703

46.2%

فلزات اساسی

34044

32756

3.8%

شیمیایی

4711

4851

3%

دستگاه های برقی

489639

534033

9%

سرمایه گذاری ها

1801

1965

9.1%

زراعت

7288

7558

3.7%

لاستیک

19107

22071

15.5%

چند رشته ای صنعتی

7227

7389

2.2%

رادیویی

893

922

3.2%

فنی مهندسی

723

731

1.1%

کاشی و سرامیک

2016

2216

9.9%

بیمه

5235

5367

2.5%

منسوجات

1380

1446

4.8%

مالی

131865

134325

1.8%

ابزار پزشکی

10244

10244

0

سایر معادن

16980

17514

3.1%

استخراج نفت

648

676

4.3%

محصولات چرمی

1710

1719

1%

سیمان

706

722

2.3%

بانکها

586

585

0

برق و گاز و اب و بخار

189

193

2.1%

اداره بازارهای مالی

80

71

8.7%

شاخص کل

77230

80344

4%