یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی اردیبهشت ماه، به حساب سرپرستان خانوار واریز شد...

بورس۲۴ :یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی اردیبهشت ماه، به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.

یارانه اردیبهشت ماه خانوارهای ایرانی، به حساب سرپرستان خانوار واریز شد. این یارانه همانند ماه های گذشته ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است. منبع: ایلنا