به گزارش کدال نگر بورس٢۴،سرمایه گذاری امید و شرکت های زیر مجموعه قصد عرضه یک جای سهام توسعه صنایع معدنی امید را با قیمت پایه هر سهم ٩١٣ ریال را در دستور کار دارند. گفتنی است، این مقدار از سهام برابر است با ٩٩.٩٩ درصد از سهام این هلدینگ معدنی که در بازار سوم فرابورس و در تاریخ سه شنبه نهم خرداد ماه انجام می شود.