به گزارش کدال نگر بورس٢۴،فولاد ارفع در خصوص بودجه سال مالی ٩۵ خود اقدام به شفاف سازی مهمی به شرح ذیل نموده است.