*} *} *}

مجمع شرکت پتروشیمی زاگرس صبح امروز تشکیل شد.