به گزارش بورس٢۴،افزایش نرخ داخلی زغال سنگ باعث شده تا وضعیت بهتری در این صنعت در سال ٩۶ را شاهد باشیم امری که بودجه های صعودی را برای سال ٩۶ سهام این گروه به وجود آورده و زمینه بازگشایی نمادهای این صنعت پس از ماه ها توقف را آماده ساخته است.