به گزارش کدال نگر بورس٢۴، امروز همچنان شاهد انتشار صورت های مالی ١٢ ماهه و گزارشات میاندوره ای ٣ و ۶ ماهه شرکت ها بودیم، که در ادامه به بررسی گزارشات منتشر شده امروز می پردازیم.