به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ بانک سینا (وسینا) در عملکرد ١٢ ماهه منتهی به اسفند ماه ٩۵ برای هر سهم خود ١۶۴ ریال سود محقق نمود که این رقم معادل ۶٢ درصد سود پیش بینی شده در آخرین بودجه شرکت می باشد. پوشش ٨۴ درصدی درآمدهای مشاع از جمله دلایل اصلی عدم تحقق بودجه شرکت می باشد. گفتنی است وسینا در و مدت مشابه سال قبل برای هر سهم ٢٢٧ ریال سود محقق نمود.