سلام بر حسین شهید

بانک کارآفرین بودجه بر اساس عملکرد ٩ ماهه خود را با تعدیل منفی همراه کرد.