امروز شاهد آگهی عرضه بلوک ٢۵ درصدی برق دماوند توسط بانک دی بودیم به گزارش بورس ٢۴، بانک دی در تاریخ شنبه بیست و هشتم ماه جاری عرضه ٢۵ درصد از سهام نیروگاه دماوند را با قیمت پایه هر سهم٢١٧۴ تومان رقم خواهد زد لازم به ذکر است،٣ درصد از ثمن معامله به صورت نقد و ۴٧ درصد مابقی طی یک فقره چک به تاریخ پایان اردیبهشت ٩۶ و ۵٠ درصد مابقی نیز طی یک فقره چک به تاریخ پایان خرداد ٩۶ دریافت خواهد شد.
بانک دی فروشنده بلوک برق دماوند شد