شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز اقدام به واریز وجوه حق تقدم های استفاده نشده کرده است.