سلام بر حسین شهید

گروه دارو یکی از کم ریسک ترین و کم حاشیه ترین صنایع بورسی است که همواره از رشد نرخ ارز به عنوان عاملی منفی در این گروه یاد می شود اما ...