خودرویی ها در کف قیمتی قراردارند. گزارشات اعلامی و ورود قراردادهای خارجی خودرو سازها در فاز اجرایی، پتانسیل رشد قیمت را در این گروه تقویت می کند.