سلام بر حسین شهید

در حالی که وضعیت بانک های مطرح بورسی مطلوب نیست و گزارشاتی زیان بار ارائه می کنند، بانک کارآفرین ٩ ماهه ابتدای سال جاری با شناسایی سود به پایان رساند.