آپ، کتوکا و شتوکا آمار قابل قبولی از عملکرد ٩ ماهه خود منتشر کردند و سهامداران خود را بیش از پیش امیدوار ساختند.