شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران گزارش ٩ ماهه خود را با تعدیل مثبت همراه نمود.