سهامداران شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند با سود تقسیمی راهی خانه های خود شدند.