شرکت لابراتوراهای رازک در گزارش حسابرسی شده دوره ۶ ماهه، شاهد رشد سود برآوردی خود بود.

بورس۲۴ : حسابرسان درازک، بودجه بر اساس عملکرد 6 ماهه را با تعدیل مثبت اندک 2 درصدی گزارش نمودند. به این ترتیب، سود هر سهم پیش بینی شده برای سال جاری به رقم 1999 ریال افزایش یافت که علت آن را می توان در کاهش هزینه مالی و بهای تمام شده جست و جو کرد. گفتنی است که درازک در دوره مذکور توانسته 39 درصد از سود پیش بینی شده را پوشش دهد.