شرکت چینی ایران در مجمع خود در خصوص سه مورد مهم و اثرگذار بر روند شرکت تصمیم گیری کرد.