با ثبت افزایش سرمایه ۵٠ درصدی ارفع، به زودی سهامداران، سرمایه جدید را در سبد سهام خود خواهند دید.