هرآنچه امروز بر کدال گذشت را در یک قاب به تماشا بنشینید.