خفنر، وملل و چکارن سهامداران خود را برای مشورت فراخواندند.