حسابرس گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو بودجه بر اساس عملکرد ۶ ماهه این شرکت را مورد تایید قرار داد.

بورس۲۴ : شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (خگستر) در بودجه بر اساس عملکرد 6 ماهه خود برای هر سهم بودن تعدیل نسبت به بودجه قبلی 192 ریال سود به صورت حسابرسی شده پیش بینی کرد. خگستر در مدت یاد شده برای هر سهم 62 ریال سود محقق کرد که معادل 33 درصد سود بودجه شده می باشد. در مدت مشابه سال قبل 82 ریال سود برای هر سهم شناسایی شده بود.