امروز شاهد ثبت خرید های قابل توجه و کثرت حضور حقوقی ها در بازار بودیم،این روزها حقوقی ها تلاش دارند تا با افزایش خرید های خود به بهبود وضعیت بازار کمک نمایند اما فشار عرضه ها و جو روانی منفی باعث شده تلاش حقوقی ها ثمر بخش نباشد تلاشی که باید دید بالاخره به سرانجام رسیده و جو روانی منفی را از بین می برد شاید این بار هم حقوقی ها برنده بازار باشند...