در گروه شوینده ها افزایش نرخ اخیر فروش پودر شوینده از نکات مثبت سهام این گروه می باشد، اما باید توجه داشت رشد قیمت مواد شیمیایی نیز از سوی دیگر به عنوان مواد اولیه مصرفی این شرکت ها باعث تقابل در سهام این گروه می شود، گروهی که در آن با حضور دو دسته تولید کننده را شاهد هستیم که هر یک در شرایط بنیادی خاصی قرار دارند که در اداممه به بررسی آن ها خواهیم پرداخت