حقوقی ها در بازار چهارشنبه با ثبت افزایش حجم معاملات قابل توجه اردرهای خرید خوبی را روانه بازار کردند، به طوری که شاهد به وجود آمدن امیدهایی در در خصوص برگشت روند بازار و جریان یافتن مجدد نقدینگی شد به نظر می رسد ادامه خرید های چهارشنبه حقوقی ها در صورتی که به هفته پیش رو نیز بسط پیدا کند می توان شاهد شکل گیری روند...