در بازار امروز همچنان عمده فعالیت حقوقی ها بر خرید استوار بود به طوری که حقوقی ها در بازارهای منفی به جمع آوری و خرید سهام پرداخته و در بازار های صعودی و مثبت اقدام به فروش و شناسایی سود می نمایند، همچنین در برخی نماد ها نیز شاهد افزایش قابل توجه فعالیت حقوقی ها هستیم برای مثال سه حقوقی در اقدامی هماهنگ به خرید روزانه سهام تجهیزاتی...