*} *} *}

داروسازی شهید قاضی تصمیمات مجمع عادی سالیانه خود را منتشر کرد.