داروسازی شهید قاضی تصمیمات مجمع عادی سالیانه خود را منتشر کرد.