در بازار امروز حقوقی ها با ورود سهام سایپا و ایران ارقام و سیگنال هایی در راستای بازگشایی نمادهای متوقف بر فعالیت های خود افزودند به نظر می رسد با ادامه روند بازگشایی نمادها و نقد شدن سرمایه های بلوکه شده شاهد تحرکات بهتری در بازار و حضور سرمایه های بیشتری در بازار باشیم که خود سبب...