در بازار امروز حقوقی ها توانستند با افزایش فعالیت خود که عمدتا بر پایه خرید استوار بود عرضه های سنگین را جذب نمایند به نظر می رسد در کنار افزایش حضور حقوقی ها اگر حجم معاملات نیز صعودی شود می توان به شکل گیری امید هایی در زمینه...