سلام بر حسین شهید

حسابرس وکار، بودجه این بانک را بدون تغییر تأیید نمود.

بورس۲۴ : بانک کارآفرین (وکار) در گزارش حسابرسی شده بودجه بر اساس عملکرد 6 ماهه نخست سال جاری، تغییری در 374 ریال سود پیش بینی شده به ازای هر سهم ایجاد نکرد و اعلام نمود در مدت مذکور، 110 ریال سود ساخته است. رقم سود در 6 ماهه نخست سال گذشته، 62 ریال بود.