*} *} *}

دقاضی زمان تشکیل مجمع عادی سالیانه خود را به تاخیر انداخت.