*} *} *}

دقاضی در خصوص برنامه ها و فعالیت های آتی خود گزارشی ارائه کرد.