کارزار آزادسازی سیمان آزادسازی قیمت‌گذاری‌ها بر اساس تقاضا و نیاز بازار حق تمام سهامداران شرکت‌های صنعتی از جمله سیمانی‌هایی بوده که به تازگی با حمایت رئیس سازمان بورس نیز این مورد محقق شده تا جبران خسارت‌های سالیان گذشته نسبت به قیمت‌گذاری دستوری در زیست‌بوم بازارسرمایه، برطرف شود
مطالبه سهامداران شرکت‌های سیمانی از ریاست سازمان بورس، آن است که تا پیگیری نهایی و آزادسازی قیمت سیمان، این درخواست سهامداران را از دستور کار سازمان بورس خارج نکند.
ما امضا کنندگان این نامه خواستار مقابله با تلاش های دلالان برای عدم عرضه سیمان در بورس و پیگیری آزادسازی نرخ این محصول هستیم...


امضا کنید:

تا کنون تعداد 4302 نفر امضاء کرده اند