شرح

پیش بینی سال منتهی به 96.12.29

96.3.31

وضعیت سودآوری کارشناسی

وضعیت پرتفوی

وضعیت سودآوری

نام شرکت

سال مالی منتهی به

سرمایه (م.ریال)

روش نگهداری حساب سرمایه گذاری

درصد مالکیت

قیمت تمام شده (م.ریال)

قیمت بازار (م.ریال)

افزایش(کاهش)

درآمد هر سهم (ریال)

درآمد نقدی هر سهم (ریال)

سهم شرکت سرمایه (م.ریال)

سهم شرکت سرمایه (م.ریال)

درآمد هر سهم (ریال)

درآمد نقدی هر سهم (ریال)

سهم شرکت سرمایه (م.ریال)

ایران یاسا تایر و رابر

1395/12/30

600,000

بهای تمام شده

37.64

256,310

425,663

169,353

-45

0

0

0

-45

0

0

آلومینیوم پارس

1395/12/30

1,160,985

بهای تمام شده

20.02

23,399

11,692

-11,707

0

0

0

0

0

0

0

نفت ایرانول

1396/12/29

2,000,000

بهای تمام شده

39.28

832,544

3,693,274

2,860,730

961

865

679,503

0

1050

945

742,478

نفت پاسارگاد

1395/12/30

2,400,000

بهای تمام شده

42.92

324,434

2,630,555

2,306,121

980

900

231,767

0

980

900

231,767

پتروشیمی جم

1396/12/29

9,600,000

بهای تمام شده

23.71

6,912,879

21,511,733

14,598,854

1,720

1,500

3,414,675

0

1,850

1,613

3,672,293

جمع

       

8,349,566

28,272,917

 

3,616

3,265

4,325,945

     

4,646,538

برآورد سود کارشناسی شرکت های سرمایه پذیر بورسی با مالکیت کمتر از 20 درصد

شرح

پیش بینی سال منتهی به 96.12.29

واقعی دوره منتهی به 1396/03/31

وضعیت سودآوری کارشناسی

وضعیت پرتفوی

وضعیت سودآوری

نام شرکت

سال مالی منتهی به

سرمایه (م.ریال)

روش نگهداری حساب سرمایه گذاری

درصد مالکیت

قیمت تمام شده (م.ریال)

قیمت بازار (م.ریال)

افزایش(کاهش)

درآمد هر سهم (ریال)

درآمد نقدی هر سهم (ریال)

سهم شرکت سرمایه (م.ریال)

سهم شرکت سرمایه (م.ریال)

درآمد هر سهم (ریال)

درآمد نقدی هر سهم (ریال)

سهم شرکت سرمایه (م.ریال)

پتروشیمی خارک

1395/12/30

2,000,000

بهای تمام شده

7.28

242,536

2,178,307

1,935,771

1,934

1,750

254,645

0

1,933

1,800

262,080

پتروشیمی فن آوران

1395/12/30

950,000

بهای تمام شده

16.33

438,382

2,950,375

2,511,993

2,642

2,300

356,869

0

2,642

2,750

426,621

توسعه صنایع بهشهر

1395/12/30

7,021,002

بهای تمام شده

8.94

742,279

990,810

248,531

198

160

100,399

0

198

180

112,982

سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا

1396/06/31

6,000,000

بهای تمام شده

8.44

450,366

519,791

69,425

300

30

15,184

0

300

30

15,192

سنگ آهن گل گهر

1395/12/30

30,000,000

بهای تمام شده

1.79

861,360

1,140,339

278,979

337

280

150,186

0

337

280

150,360

پتروشیمی آبادان

1395/12/30

630,000

بهای تمام شده

12.68

172,826

207,299

34,473

-634

0

0

0

-634

 

0

معدنی و صنعتی چادرملو

1395/12/30

28,215,000

بهای تمام شده

1.74

541,146

811,587

270,441

271

200

98,018

0

228

168

82,478

بانک اقتصاد نوین

1395/12/30

13,131,000

بهای تمام شده

2.1

307,794

440,638

132,844

1

0

0

0

1

0

0

بانک پارسیان

1395/12/30

23,760,000

بهای تمام شده

1.15

301,354

313,796

12,442

30

0

0

0

30

0

0

کاشی اصفهان

1395/12/30

150,000

بهای تمام شده

0

2

0

-2

0

0

0

0

0

 

0

پشم شیشه ایران

1396/12/29

150,000

بهای تمام شده

13.96

26,234

64,906

38,672

145

15

314

0

145

15

314

سیمان فارس و خوزستان

1396/02/31

5,625,000

بهای تمام شده

0.03

8,277

2,761

-5,516

71

0

0

0

71

 

0

صنعتی بهشهر

1395/09/30

3,000,000

بهای تمام شده

0.17

1,971

14,085

12,114

582

0

0

0

525

 

0

پالایش نفت اصفهان

1395/12/30

20,000,000

بهای تمام شده

4.41

1,331,605

2,526,677

1,195,072

573

150

132,333

0

573

250

220,500

ملی صنایع مس ایران

1395/12/30

50,000,000

بهای تمام شده

0

3,609

2,799

-810

341

0

0

0

341

350

320488

تراکتورسازی ایران

1395/12/30

1,800,000

بهای تمام شده

0.65

23,039

31,017

7,978

613

400

4,656

0

434

400

4,680

مخابرات ایران

1395/12/30

60,000,000

بهای تمام شده

0.03

39,575

30,254

-9,321

455

333

5188

5188

455

333

5,994

نفت سپاهان

1395/12/30

1,050,000

بهای تمام شده

2.35

456,880

187,204

-269,676

1,076

400

9,858

0

1,076

400

9,870

مدیریت انرژی امید تابان هور

1396/09/30

4,000,000

بهای تمام شده

0.31

11,182

9,931

-1,251

149

120

1493

0

149

 

0

سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس

 

0

بهای تمام شده

0

0

0

0

0

0

11,220

10997

   

0

جمع

       

5,960,417

12,422,576

 

9,084

6,138

1,140,363

     

1,611,560

برآورد سود کارشناسی شرکت های سرمایه پذیرخارج از بورس با مالکیت بیشتر از 20 درصد

شرح

پیش بینی سال منتهی به 1396/12/29

واقعی دوره منتهی به 31/03/1396

وضعیت سودآوری کارشناسی

وضعیت پرتفوی

وضعیت سودآوری

نام شرکت

سال مالی منتهی به

سرمایه (م.ریال)

روش نگهداری حساب سرمایه گذاری

درصد مالکیت

قیمت تمام شده (م.ریال)

درآمد هر سهم (ریال)

درآمد نقدی هر سهم (ریال)

سهم شرکت سرمایه (م.ریال)

سهم شرکت سرمایه (م.ریال)

درآمد هر سهم (ریال)

درآمد نقدی هر سهم (ریال)

سهم شرکت سرمایه (م.ریال)

کارخانه های لوله سازی اهواز

1395/12/29

2,590,671

بهای تمام شده

40.5

1,023,193

-33

0

0

0

-33

0

0

سیمان ساوه

1396/12/29

650,000

بهای تمام شده

23.97

271,506

512

0

0

0

512

0

0

گسترش تجارت پارس سبا

1396/09/30

300,000

بهای تمام شده

99.87

299,800

1,322

0

0

0

1,322

0

0

صبا آرمه

1396/09/30

200,000

بهای تمام شده

100

200,000

0

0

0

0

0

0

0

پیش ساخته سازان صبا آرمه بتن

1396/09/30

40,000

بهای تمام شده

98.95

41,267

0

0

0

0

0

0

0

صبا فولاد خلیج فارس

1396/09/30

3,700,000

بهای تمام شده

75

2,778,323

821

0

0

0

821

0

0

شرکت خدمات گستر صبا انرژی ) شرکت طراحی مهندسی نوآوران پی ریز )

1396/09/30

1,000

بهای تمام شده

100

1,000

154,681

50,000

50,000

0

154,681

50,000

50,000

کارخانجات تولیدی تهران

1396/09/30

441,000

بهای تمام شده

84.01

459,034

0

0

0

0

0

0

0

بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری

1396/09/30

100,000

بهای تمام شده

100

99,978

0

0

0

0

0

0

0

صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان

1395/12/30

70,000

بهای تمام شده

51

2,403,377

0

0

0

0

0

0

0

ارزش آفرینان تجارت صبا

1396/09/30

10

بهای تمام شده

100

10

0

0

0

0

0

0

0

صبا انرژی جهان گستر

1396/09/30

10

بهای تمام شده

100

10

0

0

0

0

0

0

0

صبا اورسیز

1396/09/30

143,425

بهای تمام شده

8.03

13,823

0

0

0

0

0

0

0

جمع

       

7,591,321

157,303

50,000

50,000

     

50,000

برآورد سود کارشناسی شرکت های سرمایه پذیرخارج از بورس با مالکیت کمتر از 20 درصد

شرح

پیش بینی سال منتهی به 29/12/1396

واقعی دوره منتهی به 31/03/1396

وضعیت سودآوری کارشناسی

وضعیت پرتفوی

وضعیت سودآوری

نام شرکت

سال مالی منتهی به

سرمایه (م.ریال)

روش نگهداری حساب سرمایه گذاری

درصد مالکیت

قیمت تمام شده (م.ریال)

درآمد هر سهم (ریال)

درآمد نقدی هر سهم (ریال)

سهم شرکت سرمایه (م.ریال)

سهم شرکت سرمایه (م.ریال)

درآمد هر سهم (ریال)

درآمد نقدی هر سهم (ریال)

سهم شرکت سرمایه (م.ریال)

صنایع شیر ایران

1395/12/29

1,400,000

بهای تمام شده

15

618,667

777,174

300,000

63,000

0

777,174

300,000

63000

گروه فن اوا

1395/09/30

440,000

بهای تمام شده

4.55

20,000

186

100

2,000

2000

186

100

2,002

سیمان اردستان

1395/12/30

405,525

بهای تمام شده

15.14

74,031

2,717

0

0

0

2,717

0

0

فولاد اکسین خوزستان

1395/12/30

2,500,000

بهای تمام شده

30

1,700,000

-557

0

0

0

-557

0

0

پتروشیمی ایلام

1395/12/30

11,996,312

بهای تمام شده

17.02

2,041,173

103

10

20,412

0

103

10

20,418

پتروشیمی امیر کبیر

1395/12/30

3,600,000

بهای تمام شده

10.85

1,529,912

1,182

118

46,082

0

1,182

1200

468,720

پتروشیمی برزویه

1395/12/30

3,000,000

بهای تمام شده

6.45

358,894

2,531

1,300

251,550

251550

2,531

1,300

251,550

پتروشیمی باختر

1395/12/30

15,000,000

بهای تمام شده

4.55

681,853

250

25

17,046

0

250

25

17,063

پایانه ها ومخازن پتروشیمی

1395/12/30

3

بهای تمام شده

15.67

60,726

131

0

0

0

131

0

0

پالایش گاز خارگ

1395/12/30

1,000,000

بهای تمام شده

10

35,000

0

0

0

0

0

0

0

پترو شیمیران

1396/12/29

364,000

بهای تمام شده

17.5

1,705,614

3,004

2,700

171,991

0

3,004

2,700

171,990

گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری

1395/09/30

100,000

بهای تمام شده

17.17

17,170

10,205

9,000

154,530

154530

10,205

9,000

154,530

جمع

       

8,843,040

796,926

313,253

726,611

     

1,149,272

برآورد کارشناسی سود(زیان) شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری برای سال مالی منتهی به 96.12.29

شرح

کارشناسی 96

پیش بینی

واقعی

واقعی

سال منتهی به 1396/12/29

دوره منتهی به1396/03/31

سال منتهی به 95.12.30

(حسابرسی نشده)

(حسابرسی نشده)

(حسابرسی شده)

سود حاصل از سرمایه گذاری

7,457,370

6,242,919

424,256

4,557,703

سود حاصل از فروش سرمایه گذاری

1,500,000

1,500,000

26,434

3,490,678

سود حاصل از سایر فعالیتها

-

-

-

120,984

جمع درآمدها

8,957,370

7,742,919

450,690

8,169,365

هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی

(134,345)

(134,345)

(33,808)

(91,448)

خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی

174,924

174,924

75,023

0

سود (زیان) عملیاتی

8,997,949

7,783,498

491,905

8,077,917

هزینه های مالی

(45)

(45)

(5)

(13)

خالص درآمد (هزینه) های متفرقه

(1,354)

(1,354)

0

1,281

سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری

8,996,550

7,782,099

491,900

8,079,185

اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات

0

0

0

0

سود (زیان) قبل از کسر مالیات

8,996,550

7,782,099

491,900

8,079,185

مالیات

0

0

 

(817)

سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات

8,996,550

7,782,099

491,900

8,078,368

سود عملیاتی هر سهم

333

288

18

299

سود هر سهم قبل از کسر مالیات

333

288

18

299

سود هر سهم پس از کسر مالیات

333

288

18

299

سرمایه

27,000,000

27,000,000

27,000,000

27,000,000

نتیجه گیری:

با توجه به NAV در محدوده 2497 ریال و P/NAV حدود 50 درصد و همچنین سود هر سهم برابر 333 ریال، انتظار می رود که خرید در محدوده 1269 ریال قابل بررسی باشد.