جستجو :

شکست خوب !!!

شکست خوب !!! از لحاظ زمانی موقعیت مناسبی برای گذر از این مقاومت ایجاد شده است و محدوده فوق را می توان مهم ...

فصل آخر سیمانی ها

فصل آخر سیمانی ها بسته به شرایط هر شرکت می تواند نشانه پتانسیل بالاتر در رشد قیمتی به واسطه فعالیت عملیاتی شرکت گردد...