جستجو :

دوربرگردان کالایی‌ها؟

دوربرگردان کالایی‌ها؟ کالایی‌ها رشد قیمت‌های پیشین خود را رها کرده‌اند و کاهش نرخ جسته و گریخته در این بازارها مشاهده می‌شود اگرچه ...