*} *} *}
جستجو :

دست به كار شوید!

دست به كار شوید! متاسفانه ٩٠ درصد مردم جامعه غرب درگیر این تعصب هستند؛ زیرا یافتن شغل و كار كردن برای پول، آسان‌تر است. ...

چیرگی بر مانع اول؛ ترس

چیرگی بر مانع اول؛ ترس اگر از خطرپذیری دورید و می‌خواهید كه با احتیاط گام بردارید، از نوجوانی و خیلی زود آغاز كنید. آشیانه نگهداری ...

مهم ترین مهارت های زندگی

مهم ترین مهارت های زندگی مهم‌ترین مهارت حرفه‌ای، آگاهی از فروش و بازاریابی (مدیریت بازار) است. مهارت فروش به دیگران- ارتباط با انسان‌های دیگر؛ مشتری، ...

ریسکی به نام تغییر شغل

ریسکی به نام تغییر شغل در محیط‌های آموزشی و کاری اندیشه دلپسند این است که انسان وادار به خبرگی می‌شود. اگر بخواهی که پیشرفت کنی ...