جستجو :

تکنیکال «وتوصا»

تکنیکال «وتوصا» شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران که پس از عبور از مقاومت ١۶٠٠٠ ریال، موج پنجم صعودی خود را آغاز ...

تکنیکال «پرداخت»

تکنیکال «پرداخت» شرکت به پرداخت ملت به تازگی توانسته از محدوده مقاومتی بسیار مهم ٣١٠٠٠ ریال عبور کند. محدوده مذکور سقف کانال ...

تکنیکال «دیران»

تکنیکال «دیران» شرکت ایران دارو به تازگی توانست موج پنجم صعودی خود را آغاز نماید. با عبور از مقاومت ٢٩٨٠٠ ریال عملا ...

تکنیکال «شغدیر»

تکنیکال «شغدیر» بورس ٢۴: شرکت پتروشیمی غدیر در حال حاضر در موج پنجم صعودی بوده و به تازگی از سقف تاریخی خود ...

تکنیکال «برکت»

تکنیکال «برکت» گروه دارویی برکت اخیرا موج صعودی قوی را آغاز کرده و در حال نزدیک شدن به مقاومت بسیار مهم محدوده ...

تکنیکال «قرن»

تکنیکال «قرن» بورس ٢۴: شرکت پدیده شیمی قرن به نظر می رسد با عبور از مقاومت ۶٠٠٠٠ ریال موج جدید صعودی خود ...

تکنیکال «کبافق»

تکنیکال «کبافق» شرکت معادن بافق پس از شکست روند نزولی خود و عبور از مقاومت ۴۴٣٧٩ ریال موج جدید صعودی خود را ...

تکنیکال «خاهن»

تکنیکال «خاهن» شرکت آهنگری تراکتور سازی ایران در یک کانال صعودی در حال حرکت می باشد و به تازگی وارد موج ...