جستجو :

تحلیل صنعت مس (٢)

 تحلیل صنعت مس (٢) چین را شاید بتوان به عنوان بزرگترین بازیگر اصلی بازار فلزات پایه، نام نهاد. این کشور نه تنها بزرگترین مصرف ...

تحلیل ذوب آهن اصفهان

تحلیل ذوب آهن اصفهان شرکت ذوب آهن اصفهان در سال ١٣۴۶ با همکاری مؤسسه تیاژپروم اکسپورت شوروی در اصفهان تأسیس شد. در دی ماه ...