جستجو :

آرامش پس از طوفان

آرامش پس از طوفان قیمت نفت در بازارهای جهانی این هفته به علت افزایش تولید نفت لیبی و نیجریه و همچنین افزایش موجودی ذخایر ...