جستجو :

عقب گرد این بازار

عقب گرد این بازار با توجه به عقب نشینی قیمتی در اواسط هفته جاری می توان این گونه استناد کرد که بازار این بار ...

این بازار بنفش شد

این بازار بنفش شد جرقه های رشد قیمتی هفته گذشته با حمایت جریان های سیاسی موجب شد تا تغییر فاز نرخ ها جدی تر ...