*} *} *}
جستجو :

انضباط ثروتمندان

انضباط ثروتمندان فریاد آن دسته از شما که نخست صمیمانه صورت‌حساب‌ها را می‌پردازند، آشکارا می‌شنوم. نمی‌گویم که صورت‌حساب‌ها را نپردازید یا نسبت ...