جستجو :

انضباط ثروتمندان

انضباط ثروتمندان فریاد آن دسته از شما که نخست صمیمانه صورت‌حساب‌ها را می‌پردازند، آشکارا می‌شنوم. نمی‌گویم که صورت‌حساب‌ها را نپردازید یا نسبت ...

دست به كار شوید!

دست به كار شوید! متاسفانه ٩٠ درصد مردم جامعه غرب درگیر این تعصب هستند؛ زیرا یافتن شغل و كار كردن برای پول، آسان‌تر است. ...