جستجو :

کف دوقلو در «ثاژن»

کف دوقلو در «ثاژن» در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه طی چند ماه گذشته قیمت دوبار به محدوده ٣١٠ - ٣١۵ ...

«مفاخر» خریدنی است؟!

«مفاخر» خریدنی است؟! در نمودار تعدیل شده عملکردی و در چارچوب زمانی روزانه ، پس از ثبت سقف ۵٢٠ تومانی در روزهای ابتدایی ...

«شپارس» از منظر الیوتی...

«شپارس» از منظر الیوتی... آنالیز نموداری نوسانات ٣ ماه گذشته سهام شرکت بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ با نماد معاملاتی شپارس نشان می دهد که ...

«خفناور» بخریم؟!

«خفناور» بخریم؟! نوسانات قیمتی ١.۵ سال اخیر سهم را داخل کانال صعودی محصور کردیم. طی این مدت قیمت به صورت ریتمیک ۴ ...