جستجو :

«وبیمه» بخریم؟!

«وبیمه» بخریم؟! در نمودار تعدیل شده و در مقیاس زمانی هفتگی ، نوسانات ٣ ساله اخیر قیمت را داخل یک چنگال صعودی ...

«فولاژ» بخریم؟!

«فولاژ» بخریم؟! رفتار نموداری سهم طی ١ سال گذشته را داخل یک کانال نزولی محصور کردیم. طی این مدت قیمت به صورت ...

«وساخت» بخریم؟!

«وساخت» بخریم؟! نوسانات نموداری ٩ ماه اخیر را داخل یک کانال نزولی محصور کردیم. طی این مدت قیمت به صورت ریتمیک بین ...

«ونفت» بخریم؟!

«ونفت» بخریم؟! در چارچوب زمانی روزانه افت و خیزهای ۴ سال اخیر قیمت را می توان داخل یک کانال صعودی محصور کرد. ...